Cov Hoob Kawm Saum Huab Cua Ua Ntu Zus Thaum Lub Caij Ntuj Sov 2021

Qhov Project Txog Lag Luam ua Zaub Zov Noj 

Cov Hoob Kawm Saum Huab Cua Ua Ntu Zus Thaum Lub Caij Ntuj Sov 2021

Kawm cov tswv yim qhia kom paub pib los yog ua kom koj lub lag luam ua zaub mov loj hlob ntawm cov neeg ua lag luam tshwj xeeb hauv lub xeev Wisconsin

Yuav tsis muaj nqi rau koj them mus kawm kom paub hauv online rau cov neeg es xav kawm kom paub pib los yog ua kom lawv lub lag luam ua zaub mov koj loj hlob hauv lub xeev Wisconson.  Nws tsim muaj plaub qhov kev kawm ua ntu zus, qhov kev kawm no yuav qhia txog kom tau daim ntawm tso cai license, zam koj tsis tas muaj los tau, thiab xyaum kom paub tu thiab npaj cov khoom hauv tsev thiab hauv lub chaw muag khoom chav ua zaub mov noj.  Ntu plaub ntawm qhov kev kawm no yuav los mus saib txog qhov teeb tsa koj lub lag luam kom yog ib lub lag luam sib koom nrog lub lag luam loj (cooperative).

Rau kev sib tham pab cuam rau qhov lwm yam lus ntawm lus As Kiv (English), thov sau ntawv rau: oaic@extension.wisc.edu. Kev thov pab txhais lus mas yuav tsum thov ob lub lim tiam ua ntej txog sij hawm tuaj koom kev lawm.

Pib ib Lub Lag luam hauv daim teb – los yog lub Lag Luag ua zaub mov hauv vaj hauv tsev

Hnub Monday, Lub Rau Hli, 7th, 2021 2-3:30pm

CUV NPE NOV

Cov neeg Qhia: Angela Moragne, That Salsa Lady, Founder/COO; Dr. Barbara Ingham, UW-Madison Food Safety Extension Specialist

Cov Ntsiab lus ntawm hoob kawm no: Hoob kawm no yuav qhia txog cov hwv tsam es koj yuav muaj coj los ntxiv rau cov khoom hauv koj daim teb kom muaj nuj nqis ntxiv, los yog qhia txog npaj cov zaub mob hauv koj chav ua zaub mov tom tsev coj mus muag.  Peb yuav saib rau ntau txoj hauv kev kom zam tau es tsis txhob muaj daim ntawv tso cai (license) muag khoom tom teb thiab npaj cov khoom hauv koj chav ua zaub mov noj.  Thiab peb yuav hnov los ntawm cov tub lag luam es keev ua dhau los es tej zaum yuav pab tau koj kom koj thiaj li khiav tau koj lub lag luam kom tau zoo ntawm qhov chaw nov.

Cov Kev Qhia koj kom Pib Tau los yog Kom Lub Lag Luam ua Zaub Mov Loj Hlob hauv lub xeev Wisconsin

Hnub Monday, Lub Rau Hli, 14th, 2021 2-3:30pm

CUV NPE NOV

Cov neeg Qhia: Courtney Ziemer, Madison-Dane County Public Health; Dr. Barbara Ingham, UW-Madison Food Safety Specialist

Cov Ntsiab lus ntawm hoob kawm no: Txhawm koj tab tom pib xav txog ib lub tswv yim xwb, los yog koj twb muaj ib lub lag luam ua zaub mov noj lawm, hoob kawm no yuav qhia koj txog cov tswv yim pib los yog ua kom koj lub lag luam ua zaub mov noj loj hlob hauv lub xeev Wisconsin.   Peb yuav qhia txog ib theem zuj zus ua kom tau daim ntawv tso cai (license), kev xyaum kawm kom paub, thiab qhia cov tswv yim tsim cov khoom noj kom cov zaub mov thiaj li puaj phais.  Qhov program no yuav qhia tsi ntsees rau cov lag luam xws li cab lub laub muag khoom, xa zaub mov tawm mus, taj laj tsav puam thiab lwm cov khw muag khoom.

Xyaum kom Paub Ua Kom Tau Zoo Tshaj Plaws txog Khiav Lub Lag Luam ua Zaub Mov es yog Sib Koom Ib Qhov Chaw.

Hnub Monday Lub Rau Hli, 21st, 2021 2-3:30pm

CUV NPE NOV

Cov neeg Qhia: Chris Brockel, FEED Kitchens; Donale Richards, Madtown Food Services, LLC

Cov Ntsiab lus ntawm hoob kawm no:  Txawm tias koj sib koom ib qhov chaw hauv cov chaw ua zaub mov noj, tsim koj cov khoom no hauv ib chav ua zaub mov noj es muaj cov qhov cub, xauj ib qho chaw hauv lub tsev teev ntuj los yog sib khoom rau lwm qhov chaw, hoob kawm nov yuav qhia txog cov ntsiab lus tseem ceeb kom thiaj li paub tias yuav ua cas lub lag luam thiaj li khiav tau kom tiav lug.  Ib tug tub lag luam es keev ua dhau los lawm yuav tuaj qhia txog cov tswv yim raws li nws tau ua dua los txog cov chaw es yuav tau sib koom no.

Pib los yog Koom lub Lag Luag ua Zaub Mov no Nrog Ib Lub Lag Luam Loj (Cooperative)

Hnub Monday – Lub Rau Hli, 28th, 2021 2-3:30pm

CUV NPE NOV

Cov neeg Qhia: Kelly Maynard, UW Center for Co-ops; Amanda Chu, SLO Farmer’s Co-op

Cov Ntsiab lus ntawm hoob kawm no: Yog tias ua hauj lwm ua ke, cov tub lag luam yeej tsim tau kom muaj kev sib tiv tauj tau rau cov chaw tshiab es xa khoom tuaj muag los yog cov neeg yuav khoom tshiab, txo cov nqi thaum yuav khoom ntau heev lawm, txo cov nqi them khiav lub lag luam, qhia txog kev sib koom chaw, sawv daws sib pab sib txhawb, kom muaj cov cuab yeej cuab tam technology zoo, lwm yam.  Kawm los ntawm lub chaw UW Center kom paub koom lub lag luam loj, cov tswv teb SLO coop (thiab lwm cov) kom paub txog cov txiaj ntsim koom nrog lub lag luam loj rau koj lub lag luam thiab koj lub zej zog.

 

Tus Tswv Hauj Lwm Ntawm (EEO/AA), ntawm lub Tsev Kawm Ntawv Qib Siab (University of Wisconsin-Madison Division of Extension) pab rau kev ncaj ncees txog kev hauj lwm thiab kev pab cuam, xws li nyob rau hauv Title VI, Title IX, thiab ntawm tsab cai Americans with Disabilities Act (ADA)/504 uas tau teev tseg yuav tsum kom muaj. Xav thov kom ua txoj kev thov laj thawj thiaj li tau cov kev pab cuam ntxov li ntxov tau ua ntej rau li lub caij nyoog ntawm cov kev pab cuam, kev pab los yog dej num no.

Rau kev sib tham pab cuam rau qhov lwm yam lus ntawm lus As Kiv (English), thov sau ntawv rau: oaic@extension.wisc.edu.

Rau kev sib tham pab cuam rau kev puas cev xws li tes taw, thov sau ntawv rau: heather.stelljes@wisc.edu.

 

Support Extension